SELBSTHILFEFREUNDLICHKEIT | Simon Wottreng | Simon Wottreng | Image film, 4’37