KLUB KULESHOV - WESTERN | Jonathan Ospina Daza | ZHdK | Commercial, 0'49