KLUB KULESHOV - FILM NOIR | Jonathan Ospina Daza | ZHdK | Commercial, 0'46